Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  56/2012


privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan situat în str. Oltului, f. n.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.101/16.02.2012 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafată de 334 mp. situat în str. Oltului, înaintată de Kovács Sándor si Kovács Mózes, cu adresa nr. 52.330/2011;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 4058/2012, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.;
Având în vedere Declaraţia proprietarilor de acceptare a preţului stabilit de evaluator prin Raportul de evaluare nr. 4058/2011, înregistrat sub nr. 7925/2012;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenului intravilan în suprafaţă de 334 mp, situat în str. Oltului, înscris în CF nr. 29561 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cadastral 29561, aflat în proprietatea lui Kovács Sándor şi Kovács Mózes.
ART. 2. - Preţul de cumpărare de 2.700 Euro, stabilit în Raportul de evaluare nr. 4058/2012, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, se va plăti în echivalent în lei, calculat la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. la data semnării contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de Evaluare si Evidenţă a Patrimoniului şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                   Secretar
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 56/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină