Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  55/2012


privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Bánki Donát nr. 29, către S.C. COMPACT S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7.845/2011 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 31.541/2011, formulată de S.C. COMPACT S.R.L. cu sediul în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Mikes Kelemen, nr. 7, judeţul Covasna, prin care solicită cumpărarea terenului în suprafată de 42 mp, aferent construcţiei aflată în proprietatea sa;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 3.881/2011 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L.;
Având în vedere oferta de preţ formulată de S.C. Compact S.R.L., înregistrată sub nr. 7.935/2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra imobilului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 28921 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cad. 28921, în suprafaţă de 42 mp, situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát, nr. 29, către S.C. COMPACT S.R.L., proprietarul construcţiei edificată pe acesta, conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrării, nr. 58.644/2010.
ART. 2. - Preţul de vânzare al terenului este 1.890 Euro, conform negocierii dintre părti şi se va plăti în echivalent în lei la cursul de schimb comunicat de B.N.R., la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare în formă autentică. 
ART. 3. – La data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, încetează de drept contractul de concesiune nr. 42.926/2010.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                              Secretar
                                                                                                                                                 Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină