Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  54/2012


privind cesiunea Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu
S.C. JACK &VICK S.R.L.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 26344/20.05.2011 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Cererea nr. 6942/09.02.2012 formulată de S.C. JACK & VICK S.R.L. prin care solicită transcrierea Contractului de închiriere nr. 6/2008 în favoarea unui asociat a societăţii comerciale;
Având în vedere Cererea nr. 6941/09.02.2012 formulată de dl. Mesaros Dan asociatul SC JACK &VICK S.R.L. prin care solicită transcrierea Contractului de închiriere nr. 6/2008 în favoarea Intreprinderii Individuală Mesaros Dan;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat cu S.C. JACK &VICK S.R.L;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul  art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă cesiunea contractului de închiriere nr. 6/2008 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi S.C. JACK &VICK S.R.L. cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în contractul de cesiune, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.
                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                     Secretar
                                                                                                                                        Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 54/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină