Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  46/2012


privind aprobarea asocierii municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” în vederea construirii unui garaj pentru autospeciala SMURD


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.545/20.02.2012 al Compartimentului de evaluare şi evidenţă a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.J. nr. 23/2012 privind aprobarea asocierii judeţului Covasna cu Municipiul Sfântu Gheorghe şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” al judeţului Covasna în vederea realizării obiectivului”Construirea unui garaj pentru autospeciala SMURD” în municipiul Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 25 lit. c din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit. a şi c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihai Viteazul” în vederea realizării obiectivului „construirea unui garaj pentru autospecialele SMURD în Municipiul Sfântu Gheorghe”. 
ART. 2. - Se aprobă proiectul Acordului de asociere, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 3. - Se aprobă contribuţia Municipiului Sfântu Gheorghe la realizarea obiectivului arătat la art. 1 în procent 50% din valoarea totală a investiţiei, dar nu mai mult de 200.000 lei, ce va fi suportată din bugetul local.
ART. 4. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                            Secretar
                                                                                                                             Kulcsár Tünde


Anexa la H.C.L. nr. 46/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină