Duminică, 25. august 2019
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  40/2012


privind aprobarea derulării programului multianual de înfrumuseţare a zonelor
verzi aferente blocurilor de locuit


Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.963/22.02.2012 al Direcţiei de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniulu public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă instituirea programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit.
ART. 2. – Programul va funcţiona pe bază de cofinanţare în condiţiile stabilite în Regulamentul pentru derularea programului multianual de înfrumuseţare a zonelor verzi aferente blocurilor de locuit, anexă la prezenta hotărâre.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                             Secretar
                                                                                                                                Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 40/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2019 - Hartă pagină