Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  39/2012


privind scutirea Asociaţiei pentru Ocrotirea Fătului Uman “Pro Vita Hominis” de la plata impozitului pe clădire


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7.619/14.02.2012 al Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea Asociaţiei pentru Ocrotirea Fătului Uman “Pro Vita Hominis”, înregistrată sub nr. 5.051/31.01.2012 la Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, prin care solicită scutirea de la plata impozitului pe clădirea situată în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romulus Cioflec nr. 4, bl. 6, sc. B, ap. 4, precum şi actele doveditoare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, astfel cum au fost modificate prin pct. 14 al art. I din Legea nr. 76/2010 privind aprobarea O.U.G. nr. 109/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
Având în vedere prevederile art. 20 alin. 1 lit. (b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă scutirea Asociaţiei pentru Ocrotirea Fătului Uman “Pro Vita Hominis” de la plata impozitului pe clădirea situată în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Romunlus Cioflec nr. 4, bl. 6, sc. B, ap. 4, înscris în CF nr. 24889-C1-U13 Sfântu Gheorghe, A1, sub nr. top 2534/2/2/1/IV B, proprietatea asociaţiei cu titlu de cumpărare şi utilizată ca sediu al asociaţiei, în care sunt desfăşurate activităţi social-umanitare, cu caracter gratuit şi voluntar pentru apărarea vieţii, având ca beneficiari persoanele gravide şi familiile numeroase, cu copii mici, cu condiţia menţinerii destinaţiei imobilului, conform celei de mai sus, respectiv al predării unui raport anual în scris, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte privind activitatea desfăşurată în anul anterior.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                              CONTRASEMNEAZĂ
           Fazakas Mihail                                                                                                      Secretar
                                                                                                                                         Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină