Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  25/2012

pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 328/2011 privind aprobarea Avizului conform nr. 5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară,

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5717/2012 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 19 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. d şi art. 95 alin. (1) lit. o din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Avizul conform nr. 5889/16.12.2011 al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna referitor la propunerea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe privind organizarea şi funcţionarea reţelei şcolare preuniversitare pentru anul şcolar 2012-2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE 
   


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii nr. 328/2011 privind aprobarea Avizului conform nr. 5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
I. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
“H.C.L. nr. 328/2011 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul 2012-2013”
II.   Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art. 1. - Se aprobă reţeaua şcolară preuniversitară din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2012 – 2013, conform anexei la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.”
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, Viceprimarul Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 februarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
             Bodor Lóránd                                                                                Secretar
                                                                                                                    Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 25/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină