Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  24/2012

privind actualizarea componenţei Consiliului de conducere a asocierii în participaţiune nr. 1.363/2004 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4088/2012 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 9 din Contractul de asociere în participaţiune nr. 1.363/2004;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă actualizarea componenţei reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în Consiliul de conducere a asocierii în participaţiune nr. 1.363/2004 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi S.C. “Import Export Lengyel” S.R.L. Sfântu Gheorghe în baza H.C.L. nr. 199/2004, prin numirea următoarelor persoane:
1. Bálint Iosif, consilier local;
2. Bodor Lóránd, consilier local;
3. Şerban Valeriu, consilier local.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, precum şi reprezentanţii consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 06 februarie 2012.

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
              Bodor Lóránd                                                                Secretar
                                                                                                    Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină