Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  17/2012


privind aprobarea mandatării Consiliului Judeţean Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, precum şi pentru depunerea cererii de finanţare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură în numele Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3.229/2012 al Compartimentului de Achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 67.761/17.11.2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza O.U.G. nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, ulterior aprobată cu modificările şi completările prin Legea nr. 195/2010;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 889/2011 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2011-2012;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă mandatarea Consiliului Judeţean Covasna pentru implementarea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, precum şi pentru depunerea cererii de finanţare la Agenţia de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură în numele Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, în cadrul Programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru elevii din clasele I-VIII.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
        Bereczki Kinga                                                                                                               Secretar
                                                                                                                                                    Kulcsár Tünde


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină