Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  10/2012

pentru modificarea HCL nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii: „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3212/19.01.2012 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 1332/2012 a Operatorului regional S.C. Gospodărie Comunală S.A., Sucursala Sfântu Gheorghe şi Nota de fundamentare nr. B20205/2012 întocmită de societate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul nr. B20187/2012 al Comisiei tehnico-economice din cadrul S.C. Gospodărie Comunală S.A., însoţit de Memoriul Tehnic nr. IA3-11805/2011 pentru actualizare Studiu de Fezabilitate al proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Covasna”, partea care cuprinde investiţiile aferente municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul consultativ nr. 343/2012 al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea HCL nr. 317/2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în
judeţul Covasna”, modificată şi completată prin H.C.L. nr. 332/2010, după cum urmează:
I. Capitolul 9 „Prezentarea proiectului” din volumul lc al Studiului de fezabilitate, va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
II. Indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei pentru aglomerarea Sfântu Gheorghe sunt prevăzuţi în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Se mandatează reprezentantul municipiului Sfântu Gheorghe în adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV” să voteze „pentru” în cadrul Adunării generale a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUACOV”, în sensul dispoziţiilor art. 1 şi 2.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András, precum şi Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
            Bereczki Kinga                                                                               Secretar
                                                                                                                   Kulcsár TündeAnexa la H.C.L. nr. 10/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină