Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  9/2012

privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale
de creşă cu program de lucru zilnic din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 134/2012 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 3 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 3.2.” Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTĂRĂSTE


ART. 1. - Se aprobă proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din municipiul Sfântu Gheorghe”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului: 2.265.499,84 lei
•    Valoarea eligibilă a proiectului: 1.611.818 lei
•    TVA: 432.507,84 lei
ART. 3. – Se aprobă cofinanţarea Direcţiei de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe pentru proiectul „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din municipiul Sfântu Gheorghe” cu suma de 32.237,85 lei, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile ale proiectului.
ART. 4. – Se aprobă suportarea de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a cheltuielilor neeligibile ale proiectului şi ale oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului.
ART. 5. - Se aprobă asigurarea de către Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe a sumelor necesare pentru acoperirea contribuţiei din fondurile structurale în cadrul proiectului, sume ce vor fi cheltuite în avans de către Direcţia de Asistenţă Comunitară, până la rambursarea cheltuielilor de către Autoritatea de Management.
ART. 6. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 8/2010 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, se abrogă.
ART. 7. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.  


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
            Bereczki Kinga                                                                             Secretar
                                                                                                                Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 9/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină