Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  5/2012

 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2012

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 65198/2011 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul cu nr. 1098/2012 al d-nei Kulcsár Tünde, Secretar al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul cu nr. 65041/2011 al d-nei Veress Ildikó, Director Executiv din cadrul Direcţiei Economice;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 922599/2012 conexat cu nr. 921337, 920930, 917456/2011 privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 ianuarie 2012;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 107 alin. (1) lit. b, art. 111 alin. (1) şi art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată;
Având în vedere prevederile din Legea nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
 

                                 
HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sfântu Gheorghe, începând cu 1 ianuarie 2012, potrivit anexelor nr. 1- 6 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.
ART. 2. – Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
          Bereczki Kinga                                                                                              Secretar
                                                                                                                               Kulcsár Tünde


 Anexa la H.C.L. nr. 5/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină