Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  3/2012

privind transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, a terenurilor domeniu public al municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, necesare realizării obiectivelor de investiţii în cadrul proiectului prioritar „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe durata realizării investiţiilor, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
   
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2256/16.01.2012 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2), (3) lit. c, art. 2 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 3, art. 16 lit. a şi art. 17 din H.G.R. nr. 251/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 132/2011, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii: „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.C.L. nr. 80/2011, privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru obiectivul de investiţii: „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jokai Mor, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere poz. 56, 62, 78 şi 363 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
– (1) Se aprobă transmiterea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe durata realizării investiţiilor, a terenurilor situate în Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna aflate în domeniul public, necesare realizării următoarelor obiective de investiţii:
a) „Realizare reţele de canalizare menajeră str. Oltului şi str. Gyárfás Jenő, municipiul Sfântu Gheorghe”;
b) „Alimentare cu apă zona turistică Şugaş Băi, municipiul Sfântu Gheorghe”;
c) „Extinderea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere pe strada Jókai Mór, municipiul Sfântu Gheorghe”, pe durata realizării investiţiilor, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.);
(2) Obiectivele de investiţii şi terenurile aferente acestora, identificate la alin. (1) sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
ART. 2. – (1) Se împuterniceşte domnul Antal Árpád András, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pentru a semna împreună cu reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Protocolul de predare-primire a terenurilor aferente realizării obiectivelor de investiţii identificate la art. 1 şi care trec astfel în folosinţa gratuită a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, pe durata realizării obiectivelor de investiţii în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (P.N.D.I.).
(2) Se împuterniceşte domnul Antal Árpád András – Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pentru a formula în scris, semna şi depune declaraţia pe propria răspundere referitoare la faptul că terenurile aferente obiectivelor de investiţii ce se vor realiza în cadrul proiectului prioritar „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, parte din domeniul public a municipiului Sfântu Gheorghe, predate în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu.
ART. 3. – Obiectivele de investiţii realizate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului împreună cu terenurile aferente se vor preda  municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, în condiţiile prevăzute de OUG nr.105/2010 şi H.G. nr. 251/2011.
ART. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, Consiliul judeţean Covasna, Instituţiei Prefectului Judeţului Covasna, precum şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, constituindu-se ca parte integrantă din documentaţia necesară care stă la baza solicitării de realizare a investiţiilor din cadrul proiectului prioritar al P.N.D.I.


Sfântu Gheorghe, la 16 ianuarie 2012.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
             Bereczki Kinga                                                                                Secretar
                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină