Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  

MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  2/2012

pentru modificarea şi completarea HCL 132/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investiţii: „Realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi”, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:    

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2204/16.01.2012 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere HCL nr. 132/2011 modificată şi completată uterior prin HCL nr. 133/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 132/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
„ART. 1. – (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: “Realizare reţea de canalizare menajeră str. Oltului şi str. Gyárfás Jenő, municipiul Sfântu Gheorghe” anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici :

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

661,156

161,257

407,223

99,323


(2) Anexa nr. 1 la HCL nr. 132/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aşa cum a fost modificată şi completată prin HCL nr. 133/2011 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”
II. Articolul 2 va avea următorul cuprins:      
„ART. 2. – (1) Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie: ”Alimentare cu apă zona turistică Şugaş Băi, municipiul Sfântu Gheorghe”, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico – economici:
(2) Anexa nr. 2 la HCL nr. 132/2011 privind aprobarea Documentaţiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie pentru realizare sistem de canalizare şi alimentare cu apă în localităţi, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii, aşa cum a fost modificată şi completată prin HCL nr. 133/2011 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

1.740,358

424,478

939,590

229,168


ART. 2.
– Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 16 ianuarie 2012.


  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                          CONTRASEMNEAZĂ
             Bereczki Kinga                                                                       Secretar
                                                                                                           Kulcsár Tünde
 

Anexa la H.C.L. nr. 2/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină