Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂRE NR. 334/2011
privind modificarea şi completarea  H.C.L. nr. 95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor aferente legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.203/2011 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresele nr. 24.452/09.12.2011 al A.D.R. Centru şi nr. 8670/01.02.2011 al Direcţiei Generale Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional;
În baza Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3: Îmbunătăţirea infrastructurii sociale; Domeniu major de intervenţie 3.4: Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastucturii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă, pentru care licitaţia de proiecte s-a lansat în data de 29 februarie 2008;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂREŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea art. 2 din H.C.L. nr  95/2008 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó” şi a cheltuielilor legate de proiect , după cum urmează:
„Art.2.- Se aprobă cheltuielile legate de proiect şi anume:
•    Valoarea totală a proiectului:             11.744.966,54 lei;
•    Valoarea neeligibilă a proiectului:          466.470,31 lei;
•    Valoarea eligibilă a proiectului:           9.005.276,90 lei;
•    TVA:                                                    2.273.219,33  lei”.
ART. 2.- Executarea prezentei Hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 22 decembrie 2011.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                         CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                         SECRETAR
                                                                                                                   Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină