Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 333/2011
pentru modificarea H.C.L. nr. 106/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii, la obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna„


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 72.903/13.12.2011 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 106/2011 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivul de investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, care va avea următorul cuprins:
„ART. 1. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Investiţii „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Generală Nicolae Colan, Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna”, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă, cu următorii principali indicatori tehnico-economici:

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

            Valoarea totală a investiţiei, la cursul BNR de 1 Euro = 4,327 lei

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1.805,361

417,232

2.233,576

516,195

             - din care C+M

Valoare  (fără TVA )

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii euro

1.629,986

376,701

2.021,182

476,109ART. 2. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 22 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                   SECRETAR
                                                                                                            Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină