Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 331/2011
privind concesionarea fără licitaţie publică a unei suprafeţe pentru extinderea constucţiilor pe terenuri alăturate, respectiv reglementarea situaţiei juridice a unei construcţii


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.557/2011 al Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile depuse cu nr. 70.145/2011 şi 72.388/2011al subsemnaţilor Nica Marius Ciprian şi Gajdó Csaba;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.G. nr. 975/2002;
În baza prevederilor art. 61 alin. (3) din Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 lit. e din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă concesionarea fără licitaţie publică al terenului liber, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, destinat amenajării în mod corespunzător şi estetic al accesului de intrare în birou, situat pe B-dul Gen. Grigore Bălan nr. 32, bl. 66, sc. A, ap. 3, proprietarului Nica Marius Ciprian, pe o perioadă de 5 ani, începând cu data de 01 ianuarie 2012.
(2) Se stabileşte taxa de redevenţă pentru terenul identificat la alin. (1) şi reprezentând echivalentul în lei de 5 Euro/mp/an calculat în baza cursului oficial leu/Euro la data încheierii contractului, preţ ce se indexează la începutul fiecărui an în funcţie de cursul oficial leu/Euro comunicat de B.N.R. pentru prima zi lucrătoare a anului.
(3) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) Se aprobă încheierea contractului de concesiune în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului, domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, siuat pe B-dul Gen. Grigore Bălan bl. 21, sc. A, ap. 4, amenajat pentru asigurarea accesului din exterior în unitatea de comerţ, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, al proprietarilor Gajdó Csaba şi Gajdó Mária, începând cu data de 01.01.2012.
(2) Se aprobă proiectul contractului de concesiune, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu asigurarea executării prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun şi Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 22 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                                  SECRETAR
                                                                                                                            Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină