Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 329/2011
privind modificarea şi completarea actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.550/2011 al Biroului  Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 71.895/2011 al Directorului general al S.C Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 202/2009 privind numirea reprezentantului municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 18 din secţiunea II din Contractul de delegare al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe nr. 23/2009;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 5 alin. (7), art. 113 lit. m şi art. 115 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit celor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2011, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se împuterniceşte dl. Czimbalmos Kozma Csaba, cetăţean român, născut la data de 10.10.1959 în Municipiul Sfântu Gheorghe, domiciliat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Nicolae Iorga, nr. 10, bl. 10, sc. A, ap. 10 posesor al C.I. seria KV, nr. 089103, eliberată de Municipiul Sfântu Gheorghe, la data de 20.03.2003, având CNP 1591015141038, ca în calitatea sa de reprezentant al municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe să voteze şi semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Actul adiţional nr. 1/2011 la Actul constitutiv al S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe şi Actul constitutiv reactualizat.
ART. 3. – Se împuterniceşte D-na Ţuvic Timea - Erzsébet, cetăţean român, născută la data de 28.12.1988 în Municipiul Miercurea Ciuc, judeţul Harghita, domiciliat în Sat. Delniţa, nr. 10, judeţul Harghita, posesor al C.I. seria HR, nr. 107868, eliberată de Municipiul Miercurea Ciuc, la data de 12.05.2003, având CNP 2881228190441, să îndeplinească procedurile legale pentru înregistrarea modificării actului constitutiv la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi administratorul S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 22 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină