Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

Modificată prin HCL nr. 25/2012

HOTĂRÂREA NR. 328/2011

privind aprobarea Avizului conform nr. 5889/2011 emis de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013 în Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară,
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.512/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art.19 alin. (4), art. 61 alin. (1), art. 94 alin. (2) lit. d şi art. 95 alin. 1 lit. o din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională;
Având în vedere nota M.E.C.T.S. nr. 1942/11.11.2011 referitoare la emiterea avizului conform de către inspectoratele şcolare judeţene;
Având în vedere prevederile cap. II. pct. 3 din Nota nr. 1942/11.11.2011 al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
Având în vedere H.C.L. nr. 309/2011 privind solicitarea emiterii avizului conform al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, referitor la reţeaua şcolară preuniversitară pe anul şcolar 2012/2013;
Având în vedere Avizul conform nr. 5889/2011 al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, cu privire la reţeaua şcolară preuniversitară pentru anul şcolar 2012/2013 înregistrat la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe, sub nr. 74.137/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă Avizul conform nr. 5889/2011 al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, cu privire la reţeaua şcolară preuniversitară pentru anul şcolar 2012/2013, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Sztakics Éva Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 decembrie 2011.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                 CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                          SECRETAR
                                                    Kulcsár Tünde
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină