Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 327/2011
privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2012Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea nr. 73.928/2011 viceprimarului municipiului, dl. Bálint Iosif;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.922/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă acordarea pe anul 2012 în cadrul programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, următoarelor categorii de burse:
a.)    7 burse sociale, fiecare în sumă de 200 lei/lună;
b.)    3 burse de studiu, fiecare în sumă de 300 lei/lună.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă constituită prin H.C.L nr. 11/2011.


Sfântu Gheorghe, la 22 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
           Bálint Iosif                                                                                    SECRETAR
                                                                                                              Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină