Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 311/2011
privind achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a unui teren intravilan
situat în str. Libertătii, nr. 13/A


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;

Având în vedere oferta de vânzare a terenului intravilan în suprafaţă de 460 mp, situat în str. Libertăţii nr. 13/A, înaintată de Takó Elisabeta, Takó István, Takó András şi Takó Annamária prin adresa nr. 70.407/2011;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.339/05.12.2011 al Compartimentului de evaluare şi evidenţă a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 3.958/2011, întocmit de S.C. Novitas S.R.L.;
Având în vedere Declaraţia de acceptare a preţului stabilit de evaluator prin Raportul de evaluare nr. 3.958/2011, înregistrat sub nr. 71.288/2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a din O.U.G. nr. 34/2006 cu privire la atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) si ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/ /2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă achiziţionarea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a terenului intravilan în suprafată de 460 mp., situat în str. Libertăţii nr. 13/A, înscris în CF nr. 30686 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cadastral 30686, aflată în proprietatea lui Takó Elisabeta, Takó András, Takó István, Takó Annamária, la preţul de 44 Euro/mp.
ART. 2. - Preţul integral de cumpărare de 20.200 Euro se va plăti în echivalent în lei, calculat la cursul oficial leu/euro comunicat de B.N.R. la data semnării contractului de vânzare- cumpărare în formă autentică.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de evaluare şi evidenţă a patrimoniului şi Biroul buget - contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. 

Sfântu Gheorghe, la 08.12.2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
        Bálint Iosif                                                                      SECRETAR
                                                                                             Kulcsár Tünde

 

Anexa la H.C.L. nr. 311/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină