Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 310/2011
privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii şi al numărului de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de învăţământ preuniversitar stat din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2011-2012

   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.359/2011 al Direcţiei Economice şi Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 105 din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5576/2011 al Ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul de stat;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă pe anul şcolar 2011-2012, cu excepţia lunilor septembrie, octombrie 2011, cuantumul burselor pe categorii de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
-    bursele de performanţă:          100 lei / elev / lună;
-    bursele de merit:                           39 lei / elev / lună;
-    bursele de studiu                     35 lei / elev / lună;
-    bursele de ajutor social:          60 lei / elev / lună;
ART. 2. - Se aprobă numărul de burse ce se pot acorda elevilor întro unitate de învăţământ preuniversitar de stat, după cum urmează:
-    bursele de performanţă:         0,3 % din numărul total al elevilor;
-    bursele de merit:                    1,0 % din numărul total al elevilor;
-    bursele de studiu:            1,5 % din numărul total al elevilor;
-    bursele de ajutor social:        3,0 % din numărul total al elevilor;
ART. 3. - Repartizarea sumelor destinate burselor elevilor se va face pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, în funcţie de numărul elevilor, respectând procentele stabilite în art. 2 din prezenta hotărâre.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliilor de administraţie ale instituţiilor şcolare preuniversitare de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 08 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
        Bálint Iosif                                                                                   SECRETAR
                                                                                                            Kulcsár Tünde

<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină