Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR. 308/2011
cu privire la finanţarea nerambursabilă de la bugetul local, a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.295/2011 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1^2 alin. (4), art. 1^3 alin. (1), art. 2 alin. (1), art. 2^1 alin. (1), art. 6 alin. (1) – (7), art. 9, art. 11, art. 12 alin. (1) – (5) art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

 
ART. 1. - Se aprobă finanţarea nerambursabilă de la bugetul local a unor programe, proiecte şi acţiuni culturale legate de Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - În bugetul municipiului Sfântu Gheorghe se vor prevede anual, distinct pe semestre şi domenii, sumele destinate acordării de finanţări nerambursabile pentru oferte culturale.
ART. 3. - Se aprobă Regulamentul procedurii de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Se aprobă conţinutul Anunţului public privind sesiunile de selecţie, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - Componenţa Comisiei de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale se va numi prin dispoziţie de primar.
ART. 6. - Componenţa Comisiei de soluţionare a contestaţiilor se va numi prin dispoziţie de primar.
ART. 7. - Dispoziţiile de numire ale comisiilor arătate la art. 5 şi art. 6 vor fi emise până la cel mai târziu o săptămână după expirarea termenului de depunere a proiectelor, programelor şi acţiunilor culturale, pentru fiecare sesiune de selecţie în parte.
ART. 8. - Membri Comisiei de selecţie şi membri Comisiei de soluţionare a contestaţiilor vor beneficia de o indemnizaţie reprezentând 5 % din indemnizaţia lunară netă a primarului.
ART. 9. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează comisiilor constituite potrivit art. 6 şi art. 7, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 08 decembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                  CONTRASEMNEAZĂ
        Bálint Iosif                                                                    SECRETAR
                                                                                           Kulcsár Tünde

 

 

Anexa la H.C.L. nr. 308/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină