Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                     E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  269/2011
privind aprobarea modelului contractului „Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 58.462/2011 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe nr. 87/2008 privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modelul contractului „Contract de asistență pentru proiectul: Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna” conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
              Sztakics Éva Judit                                                                               SECRETAR
                                                                                                                          Hengán Hajnal

 


Anexa la H.C.L. nr. 269/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină