Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  265/2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei cu Arcade, situată pe strada Piaţa Libertăţii nr. 7 din Sfântu Gheorghe

 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57.374/2011 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de prestări de servicii nr. 20.695/2011 încheiat cu Filiala din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiştilor Plastici din România, cu completările ulterioare prin Actul adiţional nr. 27.279/2011;
Având în vedere contractele de comodat încheiate pe anul 2011 cu cele 6 organizaţii civile (A.P.A.F. “Gyulai Ferenc”; Asociaţia “Alpin Sport”; Fundaţia “Cimbora”; Uniunea Pensionarilor “Sugás”; A.T. “HÁRIT”;  Fundaţia “Mihai Viteazul”);
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

ART. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Casei cu Arcade, situată pe strada Piaţa Libertăţii nr. 7 din Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, Direcţiei Patrimoniu şi Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Filialei din Sfântu Gheorghe a Uniunii Artiştilor Plastici din România, precum şi organizaţiilor civile, comodatarii celor 6 spaţii ale Casei cu Arcade.

 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                                             SECRETAR
                                                                                                                       Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 265/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină