Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 258/2011
privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Municipiului Sfântu Gheorghe situat în str. Lt. Păiuş David nr. 2, către Zágoni Zsolt şi sotia Zágoni Enikő


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 56294/2011 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 47083/2011 formulată de Kuti János şi Kuti Ibolya prin care solicită cumpărarea terenului în suprafaţă de 79 mp. aferent construcţiei aflată în proprietatea lor;  
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 3917/2011 întocmit de S.C. NOVITAS S.R.L., precum şi Raportul de evaluare nr. 106/2011 întocmit de expert tehnic Mikó Nimrod;
Având în vedere avizul Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 123 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă transmiterea dreptului de proprietate, cu titlu de vânzare directă, asupra terenului proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, identificat în CF nr. 24164 Sfântu Gheorghe, A1, nr. cad. 24164, curti construcţii, în suprafaţă de 79 mp, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lt. Păiuş David nr. 2, către Zágoni Zsolt şi sotia Zágoni Enikő proprietarii tabulari ai construcţiei de sub A1.1, nr. cad. 24164-C1.
ART. 2. - (1) Preţul de vânzare al terenului reprezintă echivalentul în lei, potrivit cursului oficial leu/euro valabil la data încheierii contractului de vânzare - cumpărare, a 13,5 Euro/m2.
(2) Preţul terenului se va plăti integral sau în 2 rate egale, prima rată la semnarea contractului şi a doua rată până la data de 31.12.2012.
ART. 3. – Pentru semnarea contractului de vânzare - cumpărare în faţa Notarului Public, se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpad András.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului şi Direcţiei Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                                          SECRETAR
                                                                                                                     Hengán Hajnal

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină