Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  241/2011
privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe și din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al județului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna situat în Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, judeţul Covasna


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49962/29.09.2011 al Biroului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 49960/29.09.2011 a Asociaţiei Pro Háromszék;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 86/2011 privind solicitarea de transmitere, cu titlul gratuit a unui imobil din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna situat în Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, judeţul Covasna;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a imobilului compus din teren de construcţie, centrală termică şi garaj, situat în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Cimitirului, judeţul Covasna, identificat potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în domeniul public al Judeţului Covasna şi în administrarea Consiliului Judeţean Covasna, cu sarcina înscrisă în Cartea funciară.
ART. 2. – Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe baza de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
ART. 3. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea cesiunii Contractului de Asociere încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Asociaţia Pro Háromszék.
ART. 4. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                                         SECRETAR
                                                                                                                    Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 241/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină