Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 234/2011

privind încheierea unui contract cadru de administrare a Incubatorului de afaceri
din municipiul Sfântu Gheorghe.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 49590/2011 al Compartimentului de evidenţă şi evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererile nr. 27194/2011, 42216/2011, 43437/2011 formulate de S.C. COVIMM S.R.L., prin care solicită încheierea Contractului de administrare;
Având în vedere adresa nr. 35.425/2010 a înaintată de PNUD România, prin care arată că este de acord cu semnarea unui nou contract de administrare pentru cel de al doilea ciclu de incubare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor pct.10.1.5.1, 10.1.5.2 şi 10.1.5.3 din Procedura de implementare a Programului naţional multianual pe perioada 2002-2012 de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri. 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b.din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă încheierea contractului cadru de administrare pentru administrarea Incubatorului de afaceri din municipiul Sfântu Gheorghe cu Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii cu sediul în municipiul Bucureşti şi cu S.C. COVIMM CONSULTING S.R.L cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Se aprobă proiectul contractului cadru de administrare, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului şi Direcţia Finanţelor Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2011.


          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                        CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                                              SECRETAR
                                                                                                                           Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 234/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină