Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 233/2011
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41094/2011 al Compartimentului Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul cu nr. 40861/2011 înaintat de dl. viceprimar Bálint József;
Având în vedere Referatul cu nr. 39499/2011 al d-lui Czimbalmos Kozma Csaba, Administrator public;
Având în vedere Referatul cu nr. 39578/2011 al d-nei Fülöp Fuer Zelinda, Şef Birou din cadrul Biroului Administraţiei Locale;
Având în vedere Referatele cu nr. EV590/2011, EV591/2011, EV592/2011a d-lui Tok László-Gábor, Şef Serviciu din cadrul Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor;
Având în vedere Referatele cu nr. 1711/2011 şi 1712/2011 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe;
Luând în considerare avizul favorabil al A.N.F.P. nr. 903035/2011 privind stabilirea funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe precum şi din cadrul Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor, începând cu 1 Septembrie 2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru aministrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 107 alin. (1) lit. b, art. 111 alin. (1) şi art. 112 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile din Legea nr. 284/2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
    În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a şi ale alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi ale art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Sfântu Gheorghe, din cadrul Serviciului Public de Evidenţa Persoanelor, precum şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe, începând cu 1 septembrie 2011, potrivit anexelor nr. 1-5 la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă.
ART. 2. - Dl. Primar va lua măsuri, ca în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri să se elaboreze statul de funcţii cu încadrarea nominală a personalului, potrivit statelor de funcţii aprobate.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul Resurse Umane din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi din cadrul Direcţiei de Asistenţă Comunitară din municipiul Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 29 septembrie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
          Sztakics Éva Judit                                                                       Pentru Secretar
                                                                                                               Fülöp Fuer Zelinda


Anexa la H.C.L. nr. 233/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină