Vineri, 25. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  230/2011

pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe şi a Caietului de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate


    Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37680/2011 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. h din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Ordinului nr. 353/2007 al ministrului internelor şi reformei administrative privind aprobarea Normei de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;
În baza Regulamentului - cadru pentru efectuarea transportului public local  aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 972/2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d alin. (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul privind efectuarea transportului public local pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
    (2) Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de transport public local prin curse regulate, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
    (3) Se aprobă indicatorii de performanţă al serviciului de transport public local prin curse regulate, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 2. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 4 la Contractul de concesiune al transportului public local de călători, aprobat prin H.C.L. nr. 95/2007, fiind înlocuită cu prevederile referitoare la transportul public local prin curse regulate ale Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri anexa nr. 1 la Contractul de concesiune al transportului public local de călători aprobat prin H.C.L. nr. 95/2007, se înlocuieşte cu Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.
    (3) Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe cu semnarea Actului adiţional la Contractul de concesiune al transportului public local de călători în sensul celor prevăzute în art. 2 alin. (1) şi (2).
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul pentru Autorizarea Serviciilor de Transport Public Local din cadrul Direcţiei Patrimoniu, Biroul Gospodărie Comunală, Direcţia Finanţe Publice din cadrul primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de administraţie al S.C. MULTI-TRANS S.A. Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 septembrie 2011.   


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                          CONTRASEMNEAZĂ
        Sztakics Éva Judit                                                                            Pentru Secretar
                                                                                                                     Fülöp Fuer Zelinda


 

Anexa la H.C.L. nr. 230/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină