Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  229/2011
privind încheierea unui Act adiţional la Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe

   
Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.982/2011 al Direcţiei Economice si Compartimentului pentrui Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru sănătate, protecţia socială şi culte, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor cap. III pct. 3.2. şi cap. X. pct. 10.2 din Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008, încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1. şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.- (1) Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/2011 la Contractul de comodat nr. 192/21.186/2008 încheiat între Eparhia Reformată din Ardeal şi Municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
(2) Cu semnarea Actului adiţional se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád András.
ART. 2.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează domnul Antal Árpád András, primarul Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.   

Sfântu Gheorghe la 29 septembrie 2011.


  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
        Sztakics Éva Judit                                                                           Pentru Secretar
                                                                                                                   Fülöp Fuer Zelinda

 

Anexa la H.C.L. nr. 229/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină