Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 224/2011
privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate nr. 4 din 15.08.2011 pentru întocmirea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă agricolă - Sere de legume, Sfântu Gheorghe-Coşeni”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:
Analizând Raportul de specialitate nr. 43750/29.08.2011, întocmit de către Arhitectul Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul verbal nr. 7 din 13.07.2011 al CTUAT prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobarea avizului prealabil de oportunitate;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În conformitate cu art. 2. din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Avizul prealabil de oportunitate nr. 4 din 15.08.2011 emis de Instituţia Arhitectului Şef la propunerea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Municipiului Sfântu Gheorghe pentru elaborarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Zonă agricolă - Sere de legume, Sfântu Gheorghe-Coşeni”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Avizări şi Emitere a Certificatelor de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 29 septembrie 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
          Sztakics Éva Judit                                                                      Pentru Secretar
                                                                                                              Fülöp Fuer Zelinda


Anexa la H.C.L. nr. 224/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină