Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  14/2012
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 73.187/2011 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe, d-na Birtalan Erzsébet Csilla;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 4 şi art. 8 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic a contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Convenţiei-cadru din 1 februarie 1995 pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată prin Legea nr. 33/1995, precum şi ale Legii nr. 282/2007 pentru ratificarea cartei europene a limbilor regionale sau minoritare, adoptată la Strasbourg la 5 noiembrie 1992;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea, autorizarea şi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                      CONTRASEMNEAZĂ
            Bereczki Kinga                                                                                     Secretar
                                                                                                                       Kulcsár Tünde
Anexa la H.C.L. nr. 14/2012
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină