Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                        E-mail: consiliul.local@sepsi.roHOTĂRÂREA NR.  11/2012
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 63.602 /04.11.2011 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 58.078/2011 depusă de către S. C. V&K S.R.L.;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul Tehnic nr. 50/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raporul informării şi consultării publicului nr. 52.112/2011 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism: Plan Urbanistic Zonal „Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din municipiul Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 47, 50 şi 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c, respectiv art. 127 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Locuinţe str. Armata Română – str. Toamnei” din municipiul Sfântu Gheorghe, pentru terenurile înscrise în C.F. nr. 28532, sub nr. cad. 28532 în suprafaţă de 631 mp., C.F. nr. 24317 sub nr. top. 1454/11/5/2/3 în suprafaţă de 2430 mp., C.F. nr. 24729 sub nr. top. 1454/11/5/2/5 în suprafaţă de 1245 mp., C.F. nr. 28729 sub nr. top. 1454/11/5/2/4 în suprafaţă de 1245 mp., C.F. nr. 28653 sub. nr. top. 1454/11/5/2/2 în suprafaţă de 3680 mp., C.F. nr. 28603 sub. nr. top. 1454/11/5/2/6/1 în suprafaţă de 1913 mp, în baza Proiectului nr. 1398/2010, elaborat de S. C. V & K S. R. L., identificate conform ridicării topografice elaborate de persoană fizică autorizată Kelemen Előd, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului pentru Autorizarea Construcţiilor şi Proiectare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 26 ianuarie 2012.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
            Bereczki Kinga                                                                                      Secretar
                                                                                                                         Kulcsár Tünde


 

Anexa la H.C.L. nr. 11/2012

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină