Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 208/2011

privind rezilierea, prin acordul părților, a Contractului de Asociere încheiat între Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea implementării Programului Național Multianual de Înființare și Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în județul Covasna


Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 2, pct. 2.3 din Contractul de Asociere încheiat în data de 24 noiembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin 7 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE

 

ART. 1. - Se aprobă rezilierea, prin acordul părților, a Contractului de Asociere încheiat între Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea implementării Programului Național Multianual de Înființare și Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, la data de 24 noiembrie 2005.
ART. 2. - Se aprobă proiectul Actului de reziliere al Contractului de Asociere încheiat între Consiliul Județean Covasna și Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe în vederea implementării Programului național multianual de Înființare și Dezvoltare a unui Incubator de Afaceri, în județul Covasna, cu modificările și completările ulterioare, încheiat în data de 24 noiembrie 2005 conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe să semneze Actul de reziliere menționat la art. 2.
ART. 4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Direcția Economică și Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe la 26 septembrie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
               Sztakics Éva Judit                                                               SECRETAR
                                                                                                           Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 208/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină