Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 207/2011

privind aprobarea participării Municipiului Sfântu Gheorghe,
în calitate de membru, la Convenţia Primarilor


Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48857/23.09.2011 al administratorului public, dl. Czimbalmos Kozma Csaba;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă participarea Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de membru, la Convenţia Primarilor, prin primar, dl. Antal Árpád András.
ART. 2. - Se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe să semneze „Pactul Primarilor”, conform Anexei nr. 1.
ART. 3. - Prezenta hotărâre îşi va produce efectele după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe.
ART. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează dl. Antal Árpád András, primarul municipiului Sfântu Gheorghe. 


Sfântu Gheorghe, 26 septembrie 2011.

 


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
               Sztakics Éva Judit                                                                    SECRETAR
                                                                                                                 Hengán Hajnal

Anexa la H.C.L. nr. 207/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină