Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 260/2011

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”,
Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 43616/21.08.2011 al Arhitectului Şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere procesul-verbal CTUAT nr. 13150/11.03.2011 prin care se propune avizarea P.U.Z;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare
Având în vedere Avizul Unic nr. 30/2011 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi de Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna şi adresa nr. 8990/06.10.2009 al Consiliului Judeţean Covasna;
În conformitate cu Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;     
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului NR. 43612/26.08.2011, privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentului de urbanism Planului Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   
HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Coşeni Nord – DN12”, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, pentru terenul înscris în C.F. nr. 27728 Sfântu Gheorghe, nr. top. 355/1, 355/2/1, în suprafaţă de 4.000 mp., C.F. nr. 28658 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9913 în suprafaţă de 1.800 mp. şi C.F. nr. 27771 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 9864, în suprafaţă de 7.500 mp., conform proiectului nr. 1377/2010 elaborat de S.C.ROMÂNO-GERMANĂ DE PROIECTARE ŞI PRODUCŢIE “V & K” S.R.L , anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare.


Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.


           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                     Sztakics Éva Judit                                                                  SECRETAR
                                                                                                                    Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 260/2011
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină