Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 254/2011

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.904/2011 al Compartimentului de relaţii cu asociaţiile de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 35 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 58 din H.G. nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE


ART. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de atestare a persoanelor fizice  care doresc să obţină calitatea de administrator de imobile la Asociaţiile de Proprietari înfiinţate la nivelul unităţii administrativ-teritorial al municipiului Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – La data întrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr. 47/2007 privind atestarea administratorilor asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
ART. 3. – Executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari, precum şi Compartimentul de Relaţii cu publicul, Informaţii, Registratură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu.

Sfântu Gheorghe la 27 octombrie 2011.


       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
               Sztakics Éva Judit                                                                            SECRETAR
                                                                                                                         Hengán Hajnal
 

Anexa la H.C.L. nr. 254/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină