Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  252/2011

privind asocierea Municipiului Sfântu Gheorghe cu Judeţul Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.919/2011 a Biroulului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finaţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere art. 11, 12 şi 13 şi 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. e şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă, asocierea municipiului Sfântu Gheorghe cu Consiliul Judeţean Covasna, în vederea înfiinţării „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EUINFO KÖZÖSSÉGEK KÖZTI TÁRSULÁS”.
ART. 2. - (1) Asociaţia arătată la art. 1 este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică.
(2) Scopul Asociaţiei îl constituie asigurarea înfiinţării Biroului de reprezentare al judeţului Covasna la Bruxelles – Belgia.
ART. 3. - (1) Asociaţia este constituită pe durată nedeterminată, fără elementele constitutive ale unei unităţi administrativ-teritoriale, prin libera asociere a membrilor fondatori, unităţi administrativ-teritoriale, arătate la art. 1.
(2) Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.
ART. 4. - (1) Se aprobă proiectul Actului constitutiv şi al Statutului Asociaţiei, conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotarâre.
(2) Orice modificare ulterioară a actelor prevăzute la alineatul (1) se va realiza prin Act adiţional aprobat în prealabil prin hotărâri ale consiliilor locale şi consiliului judeţean, organizate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale asociate.
(3) Statutul Asociaţiei va fi amendat, în funcţie de modificările legislative intervenite în domeniul asocierii unităţilor administrativ-teritoriale, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a respectivelor acte normative, sub sancţiunea dizolvării de drept a Asociaţiei.
ART. 5. - Asociaţia se finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi din alte surse, în condiţiile legii.
ART. 6. - (1) Se aprobă participarea municipiului Sfântu Gheorghe la crearea patrimoniului iniţial cu suma de 20.000 lei, care se suportă din bugetul local.
(2) Se aprobă cotizaţia anuală de 1000 Euro/lună, plătită în lei conform cursului oficial leu/euro comunicat de BNR din prima zi a fiecărei lunii.
ART. 7. - Se desemnează d-na Sztakics Éva Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe, în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei.
ART. 8. - Se mandatează persoana desemnată la art. 7 să participe şi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale la şedinţa constitutivă a Asociaţiei, precum şi să semneze actele necesare constituirii Asociaţiei având scopul prevăzut la art. 2.
ART. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 10. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează persoana desemnată prin art. 7 din prezenta hotărâre.


Sfântu Gheorghe, la 27.10.2011.        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                  Sztakics Éva Judit                                                                         SECRETAR
                                                                                                                       Hengán Hajnal

 

Anexe la H.C.L. nr. 252/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină