Luni, 28. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  250/2011

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a H.C.L. nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 38.947/2011 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 37.477/2011 al Compartimentului de Relaţii cu asociaţiile de proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute de art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit celor cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011, „Categorii de taxe locale speciale aplicabile în anul 2011”, subcapitolul II. 11 “Taxă specială privind examinarea administratorilor de imobile”, cu următorul cuprins:
„II.11 Taxă specială privind examinarea administratorilor de imobile
Art. 25. - (1) Se instituie taxa specială pentru examinarea administratorilor de imobile.
    (2) Taxa specială se achită la casieria Direcţiei Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, odată cu depunerea cererii de înscriere la atestare.
    (3) Veniturile obţinute din această taxă vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente efectuate pentru susţinerea examenelor, precum şi a cheltuielilor privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi investiţii locale.”
ART. 3. – Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştiinţă publică potrivit prevederilor legale în vigoare.
ART. 4. – Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştiinţă publică a acesteia.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale şi Compartimentul de Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                            CONTRASEMNEAZĂ
         Sztakics Éva Judit                                                                                  Secretar
                                                                                                                     Hengán Hajnal

Anexa la H.C.L. nr. 250/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină