Vineri, 28. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                     Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                           E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 249/2011

privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 48.578/2011 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza Referatului Direcţiei de Gospodărire Comunală nr. 2568/22.08.2011, respectiv al Direcţiei de Sport şi Agrement nr. 104/26.08.2011;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza art. 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul “Alte Taxe”, prin modificarea unităţii de calcul la stabilirea taxei de parcare în locuri publice amenajate, prin renunţarea la unitatea de calcul “fracţiune lună”, respectiv “fracţiune pe săptămână”.   
ART. 2. - Completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul “Alte Taxe”, prin adăugarea Taxei de acces în Baza de Tratament Şugaş Băi, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, la Titlul “Taxe Speciale stabilite pentru anul fiscal 2011”, modificată ulterior prin Hotărârea Consiliului Local nr. 91/2011, prin adăugarea la pct. 14 al serviciului de scanare acte, conform Anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - (1) Modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, intitulată “Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora”, prin completarea art. 11 din Cap. II „ Detalierea regulilor privind folosirea temporară a locurilor publice” cu definiţia termenelor „săptămână ” şi “lună”.
(2) Completarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, intitulată “Reguli privind utilizarea temporară a locurilor publice în municipiul Sfântu Gheorghe şi proceduri de evidenţiere a acestora”, prin adăugarea la Cap. II “ Detalierea regulilor privind folosirea temporară a locurilor publice” al pct. II.12 „Intrarea în Baza de Tratament Şugaş Băi”, având conţinutul cuprins în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va da o nouă numerotare taxelor enumerate la Titlul “Alte Taxe”, din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 130/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va da articolelor din “Regulamentul privind stabilirea şi aplicarea taxelor locale speciale pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2011” o nouă numerotare, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.   
ART. 7. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Finanţe Publice Municipale, Compartimentul de Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, Direcţia de Sport şi Agrement din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 27 octombrie 2011.
 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                   CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                                             SECRETAR
                                                                                                                        Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 249/2011


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină