Joi, 27. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 237/2011

privind stabilirea numărului, cuantumului, precum şi a graficului procedurii de acordare a burselor de excelenţă pe anul 2011, în cadrul programului “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”

 
    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.469/2011 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiului Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2011, fiecare în sumă de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. – Graficul procedurii de acordare a burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe” pe anul 2011, va fi următorul:

 

Nr. crt.

Activităţi

Termene/perioade de realizare

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă - „Bursele Sfântu Gheorghe”

până 14 noiembrie

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor care s-au înscris pentru „Bursele Sfântu Gheorghe”

până la 16 noiembrie

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe”

până la 28 noiembrie

4.

Contestaţii privind acordarea „Burselor Sfântu Gheorghe”

28 noiembrie - 30 noiembrie

5.

Rezolvarea contestaţiilor

30 noiembrie - 09 decembrie

6.

Aprobarea de către Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei.

prima şedinţă a Consiliului local ulterioară datei de 09 decembrie

 

ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotătărâri se încredinţează Comisia de evaluare a bursei “Bursele Sfântu Gheorghe”, Comisia de Tineret Sport, Comisia pentru Învăţământ şi Cultură, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiuluii Sfântu Gheorghe..


Sfântu Gheorghe, la 04 octombrie 2011.     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                      CONTRASEMNEAZĂ
             Sztakics Éva Judit                                                             SECRETAR
                                                                                                       Hengán Hajnal


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină