Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  201/2011

privind modificarea Hotărârii nr. 177/2011
privind delegarea dreptului de administrare asupra clădirilor şi terenurilor aferente precum şi privind novarea contractului de execuţie de lurări nr. 8585/27.12.2007


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere sesizarea Prefectului Judeţului Covasna cu nr. 40722/09.08.2011
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (9), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare


HOTĂRĂŞTE


ART. UNIC. Se aprobă modificarea art. 1 care va avea următorul cuprins:
“Art.1 - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare asupra imobilului înscris în CF nr. 25115 Sfântu Gheorghe (CF vechi nr. 117/Sfântu Gheorghe), cu nr. top 1952/30/1/1/2, 280/1/2, 279, 275/2, 280/2/2, 278/1/2-278/2/2-277, 280/1/1, 281, 280/2/1/2, 282/1, 1953/1/1 având suprafaţa totală de 11.189 mp. cu construcţii, imobilul înscris în CF nr. 30312 Sfântu Gheorghe (CF vechi nr. 5420 Simeria) nr. top 812/2/3/1 teren cu suprafaţă de 2348 mp. şi atelier şcolar, pe care se află un obiect de investiţie în fază de execuţie, în favoarea Grupului Şcolar Kós Károly din municipiulSfântu Gheorghe.”
   

Sfântu Gheorghe, la 18 august 2011.


    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ
              Şerban Valeriu                                                                              SECRETAR
                                                                                                                      Hengán Hajnal
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină