Sâmbătă, 19. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. 1 Decembrie 1918 nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  199/2011

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.436/2011 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Sfântu Gheorghe, anexa nr. 2 din H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Covasna;
În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 112 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011   
În baza dispoziţiilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (1) şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modficările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE   


ART. 1. – Se aprobă modificarea şi completarea art. 3 şi art. 4 din H.C.L. nr. 136/2011 privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe după cum urmează:
I. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
“ART. 3. - Se aprobă trecerea din domeniul privat al municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al acestuia al imobilelor, potrivit anexei nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”
II. Articolul 4. va avea următorul cuprins:
“ART. 4. - Se aprobă modificarea şi completarea anexei la H.C.L. nr. 74/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
a) Se abrogă poziţiile, identificate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
b) Se modifică poziţiile, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
c) După poziţia 599 se introduc 39 noi poziţii, poziţiile 600-638, potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.”
ART. 2.
- Asigurarea transmiterii prezentei hotărâri către Consiliul Judeţean Covasna, în vederea iniţierii demersurilor legale de modificare şi completare a H.C.L. nr. 74/1999 se încredinţează Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

 

Sfântu Gheorghe, la 18 august 2011.
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
               Şerban Valeriu                                                                     SECRETAR
                                                                                                         Hengán Hajnal

 
 

Anexa la H.C.L. nr. 199/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină