Duminică, 20. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 189/2011

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Centru Naţional de Promovare şi Informare Turistică, Municipiul Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 37.303/2011 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13.iulie 2007;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritară 5 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 5.3.”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea–Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă aplicarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 5 Domeniul major de intervenţie 5.3.”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea–Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora;
ART. 2. - Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Centru Naţional de Promovare şi Informare Turistică, Municipiul Sfântu Gheorghe” în vederea obţinerii unei finanţări prin POR, Axa prioritară 5 Domeniul major de intervenţie 5.3.”Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea–Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următorii indicatori tehnico-economici:
                           Valoarea investiţiei ( inclusiv TVA): 609,856 mii lei.
                           Din care C+M:                                    498,754 mii lei.
ART. 3. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-nei viceprimar Sztakics Éva Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe


Sfântu Gheorghe, la 28 iulie 2011.


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                  Pethő István                                                                        SECRETAR
                                                                                                                 Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 189/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină