Vineri, 7. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 186/2011

privind vânzarea prin licitaţie publică a unui teren situat în str. Ozunului nr. 2.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.788/2011 al Compartimentului de Evidenţă şi Evaluare a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere cererea nr. 33.126/2011 a S.C. IMP-EXP AQUARIS VERITAS S.R.L. prin care îşi manifestă interesul privind achiziţionarea terenului din str. Ozunului nr. 2;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de evaluare nr. 3.817/2011 realizat de S.C. Novitas S.R.L., privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, situat în str. Ozunului nr. 2;
În baza prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) alin. (9), respectiv art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, domeniu privat al municipiului Sfântu Gheorghe, situat în str. Ozunului, nr. 2, înscris în CF nr. 30072 Sfântu Gheorghe, nr. cad. 30072.
ART. 2. – Se însuşeşte Raportul de evaluare nr. 3.817/2011, realizat de S.C. Novitas S.R.L., privind stabilirea valorii de piaţă a imobilului, care va constitui preţul de pornire al licitaţiei şi care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Se aprobă Caietul de sarcini al licitaţiei, anexă la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul cu Probleme de Administrare Patrimonială din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 iulie 2011.
 


      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                     Pethő István                                                                     SECRETAR
                                                                                                                 Hengán Hajnal

 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 186/2011

 

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 186/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină