Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 182/2011

privind majorarea capitalului social al Operatorului Regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în calitate de AGA în şedinţă ordinară;

Având în vedere Expunerea de motive nr. 37.197/2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.525/2011 al Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Hotărârea nr. 230/2011 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV”;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 210 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborate cu alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă majorarea capitalului social al Operatorului Regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe cu valoarea de 3.343.672,50 lei, respectiv de la 900.000 lei la 4.243.672,50 lei, prin emisiuni de noi acţiuni, conform celor cuprinse în Actul adiţional, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Majorarea capitalului se va face în felul următor:
- Suma de 393.372,50 lei se va achita în numerar.
- 2.950.300 lei în natură imobilul sediului societăţii Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe cu teren şi dependinţe situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Bánki Donát nr. 27.
În urma majorării capitalului social, va înregistra o valoare de 4.243.672,50 lei, noi emisiuni în nr. de 1.697.469 acţiuni valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
ART. 2. - Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Consiliul de administraţie al S.C. Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe şi Compartimentul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun în cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 28 iulie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                    Pethő István                                                                        SECRETAR
                                                                                                                   Hengán Hajnal
Anexa la H.C.L. nr. 182/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină