Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 179/2011

privind solicitarea de transmitere, cu titlu gratuit, a unui imobil din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în sedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 32.433/2011 al Compartimentului de Evaluare şi Evidenţă a Patrimoniului din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 29.635/08.06.2011 a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna- Serviciul Logistic;
Având în vedere adresa nr. 34.880/2011 al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Covasna;
Având în vedere prevederile Protocolului nr. 16.896/2011 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Municipiul Sfântu Gheorghe, având ca obiect realizarea construcţiei de locuinţe prin programele Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, pe imobilul transmis de către Ministerul Administraţie şi Internelor Municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;  
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se solicită transmiterea, cu titlu gratuit, din proprietatea publică a Statului Român şi administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor (identic cu Ministerul Reformei Administrative şi Internelor) în proprietatea publică a municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Iosif Popoviciu, nr. 4, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2. – Se aprobă preluarea în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe inclusiv a investiţiei în curs, aflat pe imobilul descris la art. 1, la care s-au realizat lucrări în valoare de 3.494.936,98 lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredintează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 14 iulie 2011.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
          Pethő István                                                                     SECRETAR
                                                                                                    Hengán Hajnal


 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 179/2011

 

Anexa nr. 2  la H.C.L. nr. 179/2011
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină