Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 175/2011

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 271/2010 privind reducerea capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.237/2011 al Biroului Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 192 alin. (2), art. 207 şi alin. (2) lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a coroborat cu alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1 –- Se aprobă modificarea şi completarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea nr. 271/2010 al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, privind reducerea capitalului social al S.C. URBAN-LOCATO S.R.L. Sfântu Gheorghe, care va avea următorul cuprins:
•    112.520 lei se va achita în natură, respectiv prin transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Sfântu Gheorghe, str. Fabricii nr. 41, evidenţiat în CF. nr. 28448 Sfântu Gheorghe, sub nr. top. 28448 teren cu o suprafaţă de 924 mp, şi construcţii împreună cu mijloacele fixe amortizate, precum şi în CF nr. 25701 Sfântu Gheorghe, sub nr. top.1869 teren cu o suprafaţă de 1198 mp, potrivit anexei la prezenta hotărâre din care face parte integrantă. După reducerea capitalului social, imobilul devine de drept proprietatea asociatului unic Municipiul Sfântu Gheorghe.
ART. 2. - Cu urmărirea executării prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul S.C. URBAN-LOCATO S.R.L Sfântu Gheorghe şi Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun în cadrul Primăriei municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 14 iulie 2011.
 


   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
               Pethő István                                                                                       SECRETAR
                                                                                                                         Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 175/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină