Luni, 3. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
RO 520008 Sfântu Gheorghe                                                 Tel:  0267-311726
str. Petőfi Sándor nr. 2                                                           Fax: 0267-351781
Judeţul Covasna                                    E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR. 172/2011

privind aplicarea la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 35.045/11.07.2011 al Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 1.730 din 17 iunie 2011 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (anexa 12, pagina 204);
Având în vedere Anexa 1 la H.C.L. nr. 171/2011 privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Administraţia Naţională „Apele Române”, Administraţia Bazinală de Apă Olt în vederea promovării pentru finanţare şi realizare în cadrul „Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti” al Ministerului Mediului şi Pădurilor, a proiectului „Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – (1) Se aprobă aplicarea Municipiului Sfântu Gheorghe la Programul de realizare a pistelor pentru biciclişti, prin contractarea unei finanţări în vederea realizării unei piste pentru biciclişti pe coronamentul digurilor, pe malul drept al râului Olt, respectiv al pârâurilor Kökényes şi Arcuşului prin proiectul „Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt”.
(2) Conform Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, lungimea totală a pistei va fi de 10,07 km, după cum urmează:
- pe malul râului Olt                       9,04 km
- pe malul pârâului Arcuşului      0,55 km
- pe malul pârâului Kökényes     0,48 km
(3) Digurile de pe malul apelor curgătoare în suprafaţă de 20.144 mp. va fi pusă la dispoziţia municipiului Sfântu Gheorghe pentru realizarea proiectului prin acordul de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 171/2011.
ART. 2. - Se desemnează administratorul public al Municipiului Sfântu Gheorghe, Dl. Czimbalmos Kozma Csaba să reprezinte Municipiul Sfântu Gheorghe în relaţia cu Administrarea Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului.
ART. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează: valoarea totală a proiectului (inclusiv TVA) este de 2.555,482 mii lei, din care:
•    valoarea eligibilă a proiectului: 2.025,746 mii lei;
•    valoarea neeligibilă a proiectului: 529,736 mii lei.
ART. 4. - Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Sfântu Gheorghe la cheltuielile eligibile în valoare de 415,278 mii lei, reprezentând 20,50 % din cheltuielile eligibile ale proiectului, care se angajează la acoperirea cheltuielilor privind contribuţia proprie ce-i revine şi toate cheltuielile neeligibile şi conexe ale proiectului.
ART. 5. - Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie „Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul râului Olt” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii din cadrul proiectului.
•    Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 2.555,482 mii lei
Din care C+M: 2.202,030 mii lei.
ART. 6. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-lui Administrator Public, Czimbalmos Kozma Csaba şi Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 14 iulie 2011.


     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                             CONTRASEMNEAZĂ
                Pethő István                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                      Hengán Hajnal

 

Anexa la H.C.L. nr. 172/2011

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină